วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
 • ขอแสดงความยินดี

 • ขอแสดงความยินดี

 • ขอแสดงความยินดี

 • - 100th TRCN Mini Marathon

 • สมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนรวมฯ

 • ขอแสดงความยินดี

 • สมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนรวมฯ

 • เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ 1st Red Cross / Red Crescent International Nursing Conference

 • ร่วมงานวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 121 ปีแห่งการก่อตั้ง

 • ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาพยาบาลกาชาดไทย-ญี่ปุ่น


ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้มารับสมุดธนาคาร ฯ ได้ที่หน่วยทะเบียนฯ ตึกราชูปถัมภ์ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 8-9 ตุลาคม 2557  
...
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภาพร  นันตี ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดเรียงความ หัวข้อ เรื่อง "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม" (ระดับชา...
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฐานิกา คำมูล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรวลเ...
ขอแสดงความยินดี
โครงการจิตอาสาเตรียมพร้อมรับภัย หัวใจรักษ์สุขภาพ  โดย น.ส.จุฬาลักษณ์  ใจแปง น.ส.ลดาภรณ์ พานทอง น.ส.พูนสิน นัมคณสรณ์  น.ส.ดวงตะวัน  จิตรขวัญ และ น.ส. ธันยพร อินแหลง  สโมสรนักศึ...
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งอาจารย์
สอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2558
สมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน ในตำแหน่งนักการภารโรง หน่วยอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง 8,800 บาท จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 15 อัตรา
รับสมัครเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 1-4 ประจำหน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
สมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนรวมฯ
การทวนสอบรายวิชาในการจัดการเรียนการสอน
กำหนดการส่งเอกสารรายวิชา (มคอ.)
สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ไม่รวมอะไหล่) เครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม
28jul2009-limages-2320pm    1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets