วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
  • รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

  • ร่วมฟังการแสดงปาฐกถา

  • รวมใจภักดิ์ บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

  • การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

  • ประชุมวิชาการ ปี 2558

  • สมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนรวมฯ


NEW!..วันกตัญญู ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 วิทยาลัยพยาบาลจัดงานวันกตัญญู เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ หอประชุมตึกศักรินทรภักดี โดยมีท่านเลขาธิการสภากาชาดไทย นายแผน วรรณเมธี และอาจารย์อาวุโสของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ท...
NEW!..ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558   ...
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2558
...
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีผลงานด้านผู้สูงอายุดีเด่น (ภาคกรุงเทพฯ) ประจำ 2558 ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประ...
ร่วมฟังการแสดงปาฐกถา
รวมใจภักดิ์ บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์
การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทโควตา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทโควตา
ประกาศแจ้งห้องสอบสำหรับผู้เข้าสอบคุณลักษณะที่พึประสงค์ของพยาบาลกาชาดฯ ประเภทโควตา
การสอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพยาบาลกาชาด และทดสอบบุคลิกภาพ ประจาปีการศึกษา 2558 (ประเภทโควตา)
28jul2009-limages-2320pm     1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets