วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
  • กลับมาแล้ว กำหนดการวิ่งมินิมาราธอน

  • สมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนรวมฯ

  • เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ 1st Red Cross / Red Crescent International Nursing Conference

  • ร่วมงานวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 121 ปีแห่งการก่อตั้ง

  • ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาพยาบาลกาชาดไทย-ญี่ปุ่น

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดงานวิจัยและนวตกรรม

  • - งานเฉลิมฉลอง 100 ปี


NEW!..ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม
...
NEW!..รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาอบรมสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล ปีการศึกษา 2557   ...
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทระบบกลาง (Admissions)
...
ขอแสดงความยินดี
วันที่ 23 มิถุนายน 2557 บัณฑิตพยาบาลใหม่(นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556) วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นราง...
ถวายเทียนพรรษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภททุนโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทระบบกลาง (Admission) ประจำปีการศึกษา 2557
Congratulations for winning 4th prize of Public Speaking Competition
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
กิจกรรม Big Cleaning Day
ถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
สัมมนาหลักสูตร ปีการศึกษา 2556
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556
กลับมาแล้ว กำหนดการวิ่งมินิมาราธอน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประเภททุนโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดน ตามรอยสมเด็จย่า ประจำปีการศึกษา 2557
การประเมินผลการใช้ระบบ E – Audit ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชาและฝ่าย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
28jul2009-limages-2320pm     1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets