วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
  • - 100th TRCN Mini Marathon

  • สมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนรวมฯ

  • สมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนรวมฯ

  • เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ 1st Red Cross / Red Crescent International Nursing Conference

  • ร่วมงานวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 121 ปีแห่งการก่อตั้ง

  • ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาพยาบาลกาชาดไทย-ญี่ปุ่น

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดงานวิจัยและนวตกรรม


NEW!..รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งอาจารย์
...
สอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2558
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย มีความประสงค์สอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัย อาคารต่างๆ และบริเวณโดยรอบวิทยาลัยพยาบาลฯ ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีอ...
สมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน ในตำแหน่งนักการภารโรง หน่วยอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง 8,800 บาท จำนวน 2 อัตรา
...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 15 อัตรา
...
รับสมัครเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 1-4 ประจำหน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
สมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนรวมฯ
การทวนสอบรายวิชาในการจัดการเรียนการสอน
กำหนดการส่งเอกสารรายวิชา (มคอ.)
สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ไม่รวมอะไหล่) เครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2558
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาอบรมสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทระบบกลาง (Admissions)
ขอแสดงความยินดี
28jul2009-limages-2320pm     1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets