วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
  • การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

  • ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา

  • ประชุมวิชาการ ปี 2558

  • เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2558

  • - 100th TRCN Mini Marathon

  • สมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนรวมฯ

  • ประชุมวิชาการ วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลปัญหา

  • ประชุมวิชาการ ห่างไกล top 5ด้วย life style ไร้อ้วน


NEW!..ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์
...
NEW!..การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เรื่อง "โรคไม่ติดต่อ : การดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่บ้านและชุมชน" ระหว่า...
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2558
...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์
...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทโควตา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทโควตา
ประกาศแจ้งห้องสอบสำหรับผู้เข้าสอบคุณลักษณะที่พึประสงค์ของพยาบาลกาชาดฯ ประเภทโควตา
การสอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพยาบาลกาชาด และทดสอบบุคลิกภาพ ประจาปีการศึกษา 2558 (ประเภทโควตา)
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
ประชุมวิชาการ ปี 2558
ประกาศรายชื่อ นักศึกษาพยาบาลที่ได้รับพิจารณาให้ทุน โครงการอบรมภาษาจีนทางการพยาบาล ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Language Training Grant: Chinese Usage in Nursing)
ประกาศรายชื่อ นักศึกษาพยาบาลที่ได้รับพิจารณาให้ทุน โครงการแลกเปลียน Linnaeus-Palme ประเทศสวีเดน ปี 2015
28jul2009-limages-2320pm     1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets