วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
  • ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา

  • ประชุมวิชาการ ปี 2558

  • เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2558

  • เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

  • - 100th TRCN Mini Marathon

  • สมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนรวมฯ

  • ประชุมวิชาการ วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลปัญหา

  • ประชุมวิชาการ ห่างไกล top 5ด้วย life style ไร้อ้วน


NEW!..ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามโครงการก่อสร้างอ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทโควตา
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารแนบ  ...
ประกาศแจ้งห้องสอบสำหรับผู้เข้าสอบคุณลักษณะที่พึประสงค์ของพยาบาลกาชาดฯ ประเภทโควตา
...
การสอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพยาบาลกาชาด และทดสอบบุคลิกภาพ ประจาปีการศึกษา 2558 (ประเภทโควตา)
ให้ผู้เข้าทดสอบนำดินสอ 2B  มาในวันทดสอบด้วย  ...
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา
ประกาศกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2558
ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
ประชุมวิชาการ ปี 2558
ประกาศรายชื่อ นักศึกษาพยาบาลที่ได้รับพิจารณาให้ทุน โครงการอบรมภาษาจีนทางการพยาบาล ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Language Training Grant: Chinese Usage in Nursing)
ประกาศรายชื่อ นักศึกษาพยาบาลที่ได้รับพิจารณาให้ทุน โครงการแลกเปลียน Linnaeus-Palme ประเทศสวีเดน ปี 2015
ประกาศเชิญชวนการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอพักฯ
กำหนดการส่งเอกสารรายวิชา (มคอ.)
การจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอพักนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2558
28jul2009-limages-2320pm     1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets