วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย

banner
  

        
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
  • ขอชื่นชมนักศึกษา

  • ประชุมวิชาการ เรื่อง Growing old with security and dignity : Interdisciplinary approach

  • ขอแสดงความยินดี

  • รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

  • ประกาศเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปี 2559


NEW!..สานสัมพันธ์และสร้างความผูกพันกับองค์กร: กิจกรรมปลูกป่า
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยจัดโครงการสานสัมพันธ์และสร้างความผูกพันกับองค์กร: กิจกรรมปลูกป่า ณ วนอุทยานปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างคว...
NEW!..นำเสนอผลงาน
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ร่วมทำเสนอผลงาน ในงาน"วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๒ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ Event Hall 102 - 103 ศูนย์แสดงนิทรรศการและกา...
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้ทุนโครงการแลกเปลี่ยน Linnaeus-Palme
...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
**** หลักฐานที่จะนำมาแสดง ใบสมัครกรอกข้อความและติดรูปถ่าย 1 นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อใบประกาศนียบัตร (ตัวจริงพร้อมสำเนา)ใบรับรองหน่วยกิต (6 ภาคการศึกษา) (ตัวจริงพร้อมสำเนา)ใบระเบียนแส...
ขายทอดตลาดดินที่เกิดจากการขุดเพื่อก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
การสร้างสื่อ E-Learning ด้วยโปรแกรม Camtasia Studio
ขอชื่นชมนักศึกษา
ประชุมวิชาการ เรื่อง Growing old with security and dignity : Interdisciplinary approach
stronger together 2016
ตักบาตรปีใหม่ 2559
ขอแสดงความยินดี
ทอดผ้าป่ามหากุศล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต
กำหนดการลงทะเบียนเรียน /วันเปิดภาคเรียน ชั้นปีที่ 1- 4 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558
โครงการค่ายมหาราชเตรียมพร้อม ซ้อมแผนอุทกภัย
28jul2009-limages-2320pm     1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets