วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
 • ประชุมวิชาการ ปี 2558

 • เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2558

 • ชนะเลิศประกวดขบวน งานเทศกาลลอยกระทง

 • เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

 • ขอแสดงความยินดี

 • ขอแสดงความยินดี

 • ขอแสดงความยินดี

 • - 100th TRCN Mini Marathon

 • สมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนรวมฯ

 • ขอแสดงความยินดี

 • สมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนรวมฯ

 • เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ 1st Red Cross / Red Crescent International Nursing Conference

 • ร่วมงานวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 121 ปีแห่งการก่อตั้ง

 • ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาพยาบาลกาชาดไทย-ญี่ปุ่น


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
กรุณาดาวน์โหลดเอกสารแนบและศึกษารายละเอียดให้ชัดเจน...
ประชุมวิชาการ ปี 2558
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เรื่อง โรคไม่ติดต่อ : การดูแลต่อเนื่องจากโรง...
ประกาศรายชื่อ นักศึกษาพยาบาลที่ได้รับพิจารณาให้ทุน โครงการอบรมภาษาจีนทางการพยาบาล ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Language Training Grant: Chinese Usage in Nursing)
...
ประกาศรายชื่อ นักศึกษาพยาบาลที่ได้รับพิจารณาให้ทุน โครงการแลกเปลียน Linnaeus-Palme ประเทศสวีเดน ปี 2015
...
ประกาศเชิญชวนการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอพักฯ
กำหนดการส่งเอกสารรายวิชา (มคอ.)
การจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอพักนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2558
ขอเชิญชมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๕๘
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 ชั้นปีที่ 1-3
ค่ายจิตอาสา เตรียมพร้อมรับสาธารณภัย
ชนะเลิศประกวดขบวน งานเทศกาลลอยกระทง
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ชั้นปีที่ 1- 4 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557
เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
28jul2009-limages-2320pm    1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets