รับพระราชทานเหรียญเชิดชูเกียรติ

รับพระราชทานเหรียญเชิดชูเกียรติ

นางสาวพรพิมล   หลาวเพ็ชร บัณฑิตพยาบาลดีเด่นประจำปีการศึกษา 2555 ...

The First Red Cross/Red Crescent International Nursing Conference on

The First Red Cross/Red Crescent International Nursing Conference on "Disaster Nursing, Humanitarian Emergency Response, and Nursing Trends"

    ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rcinc2014.com  

ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวนภาพร กิติมา นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2

ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวนภาพร กิติมา นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2

ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวนภาพร กิติมา นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ...

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาไทย

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาไทย

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วน พระมหากษัตริย์...

ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรูภาคปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรูภาคปฎิบัติ

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ...

ฝึกซ้อมหนีไฟ

ฝึกซ้อมหนีไฟ

  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยกำหนดการฝึกซ้อมการควบคุมและปฎิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปี...

อบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกัน ควบคุมและปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกัน ควบคุมและปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย

  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกัน...

ยินดีต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจาก University of Technology Sydney, Australia

ยินดีต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจาก University of Technology Sydney, Australia

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยนำโดย ผศ.ศศิธร เจริญวุฒิพงศ์...

ประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการ "วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลปัญหา

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ จัดประชุมวิชาการเรื่อง...

รางวัลคนดีศรีสถาบัน

รางวัลคนดีศรีสถาบัน

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ได้เข้าร่วมโครงการเชิดชูคนดีศรีสถาบัน โดยในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดี...

 • ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 • รับพระราชทานเหรียญเชิดชูเกียรติ

  รับพระราชทานเหรียญเชิดชูเกียรติ

 • The First Red Cross/Red Crescent International Nursing Conference on

  The First Red Cross/Red Crescent International Nursing Conference on "Disaster Nursing,...

 • ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวนภาพร กิติมา นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2

  ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวนภาพร กิติมา นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2

 • ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยพยาบาลฯ ปีการศึกษา 2553-2555

  ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยพยาบาลฯ ปีการศึกษา 2553-2555

 • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาไทย

  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาไทย

 • ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรูภาคปฎิบัติ

  ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรูภาคปฎิบัติ

 • ฝึกซ้อมหนีไฟ

  ฝึกซ้อมหนีไฟ

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกัน ควบคุมและปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย

  อบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกัน ควบคุมและปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย

 • ยินดีต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจาก University of Technology Sydney, Australia

  ยินดีต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจาก University of Technology Sydney, Australia

 • ประชุมวิชาการ

  ประชุมวิชาการ "วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลปัญหา

 • รางวัลคนดีศรีสถาบัน

  รางวัลคนดีศรีสถาบัน

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย

ผู้ออนไลน์ขณะนี้

We have 4 guests and no members online

00050006
         

        โครงการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยดำเนินงานร่วมกับ 6 สถาบัน คือ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุนย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์และโรงพยาบาลกลาง จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น มีผู้เข้าร่วมโครงการ 322 คน ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

 

ผลการดำเนินโครงการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด

ในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น

                          ผศ.ศิริพร  พงษ์โภคา

                                                                                                                                                ผศ.สุดประนอม สมันตเวคิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ    

                หน่วยงานหลัก                   วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

หน่วยงานร่วมโครงการ    โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  โรงพยาบาลตากสิน  โรงพยาบาลกลาง                       

                                                โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ 

                                                สำนักการแพทย์  กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

                ปัจจุบันมีสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นมากถึงร้อยละ 20 ของสตรีตั้งครรภ์ทั่วไป และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น คือ ไม่มีความพร้อมในการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ มีพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านสุขภาพทำให้เกิดภาวะคลอดบุตรก่อนกำหนดสูง ส่งผลต่อการเจ็บป่วยของทารกและมีกระทบด้านสังคมเศรษฐกิจของประเทศชาติ  การดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดใน 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  โรงพยาบาลตากสิน  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์และโรงพยาบาลกลาง โดยใช้ยุทธวิธีสร้างเครือข่ายพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพและช่วยเหลือสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น ให้ยอมรับและปรับตัวต่อการตั้งครรภ์ สร้างเสริมสุขภาพและแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยง จะช่วยลดอัตราการคลอดทารกก่อนกำหนด ตลอดจนสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของมารดา ได้แก่  การเตรียมความพร้อมในการคลอด ทักษะการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการวางแผนครอบครัวเพื่อมีบุตรในเวลาที่เหมาะสมต่อไป ระยะการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2552-ธันวาคม 2553 กิจกรรมในโครงการจะเน้นการฝากครรภ์เพื่อคัดกรองและประเมินสุขภาพ การเข้ากลุ่มอบรมความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง จำนวน 6 กิจกรรม

ผลของการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ มีดังนี้

 1. สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นคลอดครบกำหนดร้อยละ 90.37
 2. สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นมีความรู้ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร้อยละ 90.99
 3. สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการวางแผนครอบครัวร้อยละ 90.99
 4. สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการร้อยละในทุกด้านร้อยละ 90.69 - 95.56
 5. มีรูปแบบการในการสร้างเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นนำไปสู่การปฏิบัติการในคลินิกฝากครรภ์และโรงเรียนพ่อแม่ต่อไป
Bookmark and Share

ข่าวประชาสัมพันธ์

Written on 05/06/2014, 11:58 by lawan
ประชุมวิชาการ เรื่อง Critical Points in Critical Care โดย ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  วันที่ 6-7 มีนาคม 2557 ณ>>>
Written on 05/02/2014, 11:24 by lawan
1.โครงการส่งเสริม

28jul2009-limages-2320pm 1 1tnc logoimages-268696348880 1CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2niets